מבא"ת

Sketching Pencils

נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתוכנית) הינו נוהל מחייב החל משנת 2006 (עפ"י חוזר מנכ"ל 8/2005).

הנוהל קובע הנחיות אחידות להגשת תכנית מתאר מקומית ותכנית מתאר מפורטת (תב"ע, הידועה גם בשם: שינוי לתב"ע, שינוי תכנית מפורטת, תכנית לשינוי קו בניין, תכנית לתוספת יחידת דיור, תכנית לפיצול נחלה, תכנית לתוספת זכויות בניה, תכנית נקודתית, תב"ע נקודתית, לגליזציה, הסדרת בינוי לא חוקי, הסדרת חריגות בניה), תכנית מועדפת לדיור (תמ"ל), תכנית לתשתיות לאומיות, תכנית למשבצות חקלאיות, תכנית כוללנית ותכנית מתאר ארצית (תמ"א) ומחוזית (תמ"מ) שניתן להוציא מכוחן היתרי בניה.

 

הנוהל נועד לקבוע שפה תכנונית אחידה הכוללת:

  • אחידות במבנה ובעיצוב התקנון, לרבות סעיפי ההוראות ושמות נושאים קבועים להוראות המילוליות.

  • אחידות במבנה ובעיצוב גיליון תשריט התכנית, לרבות מיקום השובל, התרשימים והמידע הנלווה.

  • אחידות בישויות המוצגות בתשריט המצב המוצע הניתנות לבחירה רק מתוך טבלת המבא"ת.

  • אחידות בדרישות טכניות לעניין אופן עריכת התשריט, אופן הצגת יחידות הבעלות (מגרש/תא שטח/חלקה), אופי הישויות השונות (פוליגוני/קווי/נקודתי) וכדומה.

  • אחידות בדרישות לעניין הצגת המצב המאושר ושובלי הנספחים השונים.

  • אחידות במסמכים הנלווים לתכנית לרבות אופן החתימות והתצהירים של בעלי המקצוע שערכו את התכנית.

המערכת המקוונת להגשת תכניות לפי מבא"ת מהווה מהפכה בעולם התכנון וכלי לכל העוסקים בתחום:

ועדות ארציות, מחוזיות ומקומיות, משרדי ממשלה, גופי תכנון, מתכננים, מודדים והציבור הרחב.

פלטפורמה זו היא צומת חשובה מאד בהליך התכנון הזמין.

המערכת עורכת את קבצי המידע המהווים את הבסיס לתכנית בצורה אוטומטית על פי הנחיות הנוהל,

ומייצרת תיק דיגיטאלי לתכנית הסטטוטורית הכולל את קובצי המקור, תדפיסי התכנית בPDF, העתקי מסמכים נלווים וקובצי מידע גיאוגראפי למערכות הממ"ג, שבעזרתו ניתן לייצר שכבוב נאמן למקור.

077-2100710

ביאליק 84 חדרה

  • Facebook